آیتم ها
نظرات

از نگاه مشتریان () 0.00

0
بدون نظر
0
ناراضی
0
راضی

menudigital.ir

grill

menudigital.ir

pasta

menudigital.ir

kebab

menudigital.ir

salad

menudigital.ir

soup

menudigital.ir

coffe

menudigital.ir

Beverages

menudigital.ir

tea

menudigital.ir

hookah

grill

Chargrilled Sea Bream

65,000 تـومـان

Chargrilled Salmon

98,000 تـومـان

pasta

Pasta Marta

76,000 تـومـان

Pasta with Pesto Resso Sauce

65,000 تـومـان

Penne with Pesto Sauce

87,000 تـومـان

kebab

Sheftali Kebab

87,000 تـومـان

Pasha’s Kebab

56,000 تـومـان

Adana Kebab

65,000 تـومـان

salad

Caesar Salad

54,000 تـومـان

Grilled Salmon Salad

43,000 تـومـان

Halloumi Salad

49,000 تـومـان

soup

Creamy Chicken and Mushroom Soup

87,000 تـومـان

Lentil Soup

98,000 تـومـان

coffe

Filter Coffee

43,000 تـومـان

Irish Coffee

32,000 تـومـان

Ice Coffee

87,000 تـومـان

Latte

32,000 تـومـان

Americano

42,000 تـومـان

Beverages

Caipirinha

14,000 تـومـان

Chiaseed

23,000 تـومـان

Blue Devil

32,000 تـومـان

Detox

21,000 تـومـان

Cuba Libere

43,000 تـومـان

Energiser

32,000 تـومـان

Mojito

12,000 تـومـان

Adios

32,000 تـومـان

tea

Quince Tea

12,000 تـومـان

Relax Tea

12,000 تـومـان

Safferon Iced tea

12,000 تـومـان

Sekanjebin Mix

12,000 تـومـان

Turkish Tea

12,000 تـومـان

White Tea

12,000 تـومـان

Wite Iced Tea

12,000 تـومـان

hookah

The Vino

32,000 تـومـان

TheJack

23,000 تـومـان

Mr.James

43,000 تـومـان

Jager Bomb

30,000 تـومـان