سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

سیب زمینی دیپ چدار

بسیار خوشمزه

1401/8/11

character
با کاراکتر باشیم

عکاسی | Photography

عکاسی در محیط مجموعه

هزینه عکاسی تا یک ساعت محاسبه می شود.

200,000 تـومـان

انواع قهوه | Types of Coffee

پرو100%عربیکا

قیمت از : 104,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

104,000 تـومـان


آمریکانو

104,000 تـومـان


لته

121,000 تـومـان


موکا

138,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

138,000 تـومـان


کاپوچینو

115,000 تـومـان


کمکس

161,000 تـومـان


V60

115,000 تـومـان

اندونزی100%روبوستا

قیمت از : 63,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

63,000 تـومـان


آمریکانو

63,000 تـومـان


لاته

790,000 تـومـان


موکا

93,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

93,000 تـومـان


کاپوچینو

71,000 تـومـان


کمکس

115,000 تـومـان


V60

110,000 تـومـان

اسپشیال اتیوپی لمو100%عربیکا

قیمت از : 121,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

121,000 تـومـان


آمریکانو

121,000 تـومـان


لاته

141,000 تـومـان


موکا

156,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

156,000 تـومـان


کاپوچینو

137,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

180,000 تـومـان


V60

167,000 تـومـان

هند100%روبوستا

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

75,000 تـومـان


آمریکانو

75,000 تـومـان


لاته

91,000 تـومـان


موکا

104,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

104,000 تـومـان


کاپوچینو

85,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

115,000 تـومـان


V60 دو کاپ

110,000 تـومـان

برزیل20%کامرون80%

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

75,000 تـومـان


آمریکانو

75,000 تـومـان


لاته

91,000 تـومـان


موکا

104,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

104,000 تـومـان


کاپوچینو

85,000 تـومـان


کِمِکس دو کاپ

145,000 تـومـان


V60 دو کاپ

138,000 تـومـان

ویتنام100%روبوستا

قیمت از : 57,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

57,000 تـومـان


آمریکانو

57,000 تـومـان


لاته

75,000 تـومـان


موکا

87,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

87,000 تـومـان


کاپوچینو

69,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

115,000 تـومـان


V60 دو کاپ

110,000 تـومـان

مکزیک30%هند70%

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

92,000 تـومـان


آمریکانو

92,000 تـومـان


لاته

110,000 تـومـان


موکا

127,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

127,000 تـومـان


کاپوچینو

105,000 تـومـان


کِمِکس دو کاپ

157,000 تـومـان


V60 دو کاپ

150,000 تـومـان

هند50%اندونزی50%

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

80,000 تـومـان


آمریکانو

80,000 تـومـان


لاته

93,000 تـومـان


موکا

110,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

110,000 تـومـان


کاپوچینو

87,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

127,000 تـومـان


V60 دو کاپ

121,000 تـومـان

ویتنام50%اندونزی50%

قیمت از : 67,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

67,000 تـومـان


آمریکانو

67,000 تـومـان


لاته

85,000 تـومـان


موکا

98,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

98,000 تـومـان


کاپوچینو

80,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

127,000 تـومـان


V60 دو کاپ

121,000 تـومـان

مکزیک40%اوگاندا60%

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

92,000 تـومـان


آمریکانو

92,000 تـومـان


لاته

110,000 تـومـان


موکا

127,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

127,000 تـومـان


کاپوچینو

104,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

138,000 تـومـان

کاستاریکا60%اوگاندا40%

قیمت از : 104,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

104,000 تـومـان


آمریکانو

104,000 تـومـان


لاته

121,000 تـومـان


موکا

138,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

138,000 تـومـان


کاپوچینو

115,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

161,000 تـومـان


V60 دو کاپ

156,000 تـومـان

کلمبیا50%اوگاندا50%

قیمت از : 98,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

98,000 تـومـان


آمریکانو

98,000 تـومـان


لاته

115,000 تـومـان


موکا

133,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

1,330,000 تـومـان


کاپوچینو

110,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

138,000 تـومـان

برزیل50%اندونزی50%

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

102,000 تـومـان


آمریکانو

102,000 تـومـان


لاته

98,000 تـومـان


موکا

115,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

115,000 تـومـان


کاپوچینو

92,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

138,000 تـومـان

پرو30%اندونزی70%

قیمت از : 85,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

85,000 تـومـان


آمریکانو

850,000 تـومـان


لاته

98,000 تـومـان


موکا

127,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

127,000 تـومـان


کاپوچینو

92,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60

144,000 تـومـان

اتیوپی70%اندونزی30%

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

92,000 تـومـان


آمریکانو

92,000 تـومـان


لاته

110,000 تـومـان


موکا

127,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

127,000 تـومـان


کاپوچینو

104,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

144,000 تـومـان

اوگاندا100%روبوستا

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

75,000 تـومـان


آمریکانو

75,000 تـومـان


لاته

87,000 تـومـان


موکا

104,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

104,000 تـومـان


کاپوچینو

81,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

145,000 تـومـان


V60 دو کاپ

138,000 تـومـان

مکزیک100%عربیکا

قیمت از : 98,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

98,000 تـومـان


آمریکانو

98,000 تـومـان


لاته

115,000 تـومـان


موکا

133,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

133,000 تـومـان


کاپوچینو

110,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

144,000 تـومـان

برزیل100%عربیکا

قیمت از : 87,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

87,000 تـومـان


آمریکانو

87,000 تـومـان


لاته

104,000 تـومـان


موکا

121,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

121,000 تـومـان


کاپوچینو

98,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

144,000 تـومـان

اتیوپی100%عربیکا

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

92,000 تـومـان


آمریکانو

92,000 تـومـان


کاپوچینو

104,000 تـومـان


لاته

110,000 تـومـان


موکا

127,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

127,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

150,000 تـومـان


V60 دو کاپ

144,000 تـومـان

کاستاریکا100%عربیکا

قیمت از : 110,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

110,000 تـومـان


آمریکانو

110,000 تـومـان


لاته

127,000 تـومـان


موکا

144,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

144,000 تـومـان


کاپوچینو

121,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

161,000 تـومـان


V60 دو کاپ

156,000 تـومـان

کلمبیا100%عربیکا

قیمت از : 110,000 تـومـان

انتخاب  
اسپرسو

110,000 تـومـان


آمریکانو

110,000 تـومـان


لاته

1,270,000 تـومـان


موکا

144,000 تـومـان


کارامل ماکیاتو

144,000 تـومـان


کاپوچینو

121,000 تـومـان


کمکس دو کاپ

161,000 تـومـان


V60 دو کاپ

156,000 تـومـان

قلیان | Hookah

قلیان میوه ای

قیمت از : 280,000 تـومـان

انتخاب  
88

280,000 تـومـان


پیناکولادا

280,000 تـومـان


بلومیکس

280,000 تـومـان


هندوانه

280,000 تـومـان


انبه شلیل

280,000 تـومـان


بستنی تمشک

280,000 تـومـان


شلیل

280,000 تـومـان


بستنی ایتالیایی

280,000 تـومـان


شیک مانی

280,000 تـومـان


شب های مسکو

280,000 تـومـان


لرد

280,000 تـومـان


بلو بری

280,000 تـومـان


هندوانه یخ

280,000 تـومـان


Gentleman

280,000 تـومـان


ترندلی

280,000 تـومـان


آمازون

280,000 تـومـان


آدامس دارچین

280,000 تـومـان


کوپاکابانا

280,000 تـومـان


سیب یخ

280,000 تـومـان


پرتقال خامه

280,000 تـومـان


شب های تهران

280,000 تـومـان


نعنا

280,000 تـومـان


ایفل

280,000 تـومـان


دو سیب

280,000 تـومـان


دوسیب نعنا

280,000 تـومـان


کریزی مانکی

280,000 تـومـان


لاو

280,000 تـومـان


انبه

280,000 تـومـان


انبه یخ

280,000 تـومـان


پاستیل

280,000 تـومـان

تاپینگ سس ها | Topping sauces

🌿

سس هالوپینو

37,000 تـومـان

سس دیپ آلفردو

49,000 تـومـان

سس دیپ چدار

23,000 تـومـان

سس قارچ

29,000 تـومـان

سس باربیکیو

23,000 تـومـان
🌿

سس پِری پِری

29,000 تـومـان

سس سزار

27,000 تـومـان
🌿

سس سزار وگن

29,000 تـومـان
🌿

سس پستو وگن

29,000 تـومـان
🌿

سس سیر

21,000 تـومـان
🌿

سس چیلی تای

19,000 تـومـان
🌿

سس مایونز

19,000 تـومـان
🌿

سس سبز وگن

27,000 تـومـان
🌿

سرکه بالزامیک

17,000 تـومـان
🌿

روغن زیتون

19,000 تـومـان

صبحانه | Breakfast

سوپر املت

تخم مرغ،گوجه فرنگی،زیتون،پنیر پیتزا،پنیر گودا،گوجه چری،نان، ریحان

219,000 تـومـان
🌿

سوپر املت وگن

پنیر توفو،گوجه فرنگی،زیتون،پنیر پیتزا وگن،پنیر گودا،نان، گوجه چری، ریحون

221,000 تـومـان

املت ایرانی

تخم مرغ،خیار،سبزی خوردن،لیمو،خیار شور،نان

117,000 تـومـان
🌿

املت ایرانی وگن

پنیر توفو،سبزی خوردن،خیارشور،سس املت،خیار،گوجه چری،سبزی گارنیش،نان

163,000 تـومـان
🌿

نیمرو وگن

197,000 تـومـان
🌿

شف پلیت وگن

کوکتل گیاهی، کالباس گیاهی، نان تست، قارچ، پنیر ورقه ای وگن، ذرت، زیتون، گوجه چری، خوراک لوبیا، سیب زمینی، سبزی گارنیش

257,000 تـومـان

شف پلیت

کوکتل، بیکن، نان تست، قارچ، پنیر گودا، ذرت، زیتون، گوجه چری، خوراک لوبیا، سیب زمینی، سبزی گارنیش، نیمرو

267,000 تـومـان

پیش غذا و سالاد | appetizer

🌿

کُلد تاپاس (حمص/محمره)

سیر، ارده، نخود، فلفل قرمز، گردو، زیره

197,000 تـومـان
👍 1

سیب زمینی دیپ چدار

سیب زمینی،دیپ چدار

127,000 تـومـان

سیب زمینی دیپ آلفردو

سیب زمینی،دیپ آلفردو،قارچ،بیکن

197,000 تـومـان

نان سیر

خمیر پیتزا،پنیر،سس سیر

197,000 تـومـان

سزار سوخاری

کاهو،زیتون،گوجه چری،سینه مرغ سوخاری،سس سزار

268,000 تـومـان

سزار گریل

کاهو،زیتون،گوجه چری،سینه مرغ گریل،سس سزار

247,000 تـومـان
🌿

سزار گریل وگن

کاهو،گوجه چری،زیتون،نان سیر،پروتئین گیاهی گریل،سس سزار

207,000 تـومـان
🌿

سزار سوخاری وگن

کاهو،گوجه چری،زیتون،نان سیر،پروتئین گیاهی سوخاری،سس سزار

217,000 تـومـان
🌿

فونگی وگ

کاهو،قارچ گریل،سس پرتقال

153,000 تـومـان
🌿

کارتوفل

سیب زمینی مخصوص کاراکتر ، سس سبز

139,000 تـومـان
🌿

گارلیک برد وگن

خمیر پیتزا،سس سیر،پنیر وگن

188,000 تـومـان
🌿

سیب زمینی ساده

سیب زمینی

118,000 تـومـان
🌿

سیب زمینی پستو

سس پستو، سیب زمینی

157,000 تـومـان
🌿

سیب زمینی پری پری رُستد

149,000 تـومـان
🌿

فونگی فریتی

قارچ،پودر سوخاری،سس مخصوص

188,000 تـومـان
🌿

شنیسل وگن

شنیسل گیاهی، کاهو، زیتو اسلایس، گوجه چری، سس مخصوص

247,000 تـومـان
🌿

ناگت وگن

257,000 تـومـان
🌿

سیب زمینی باربیکیو

سیب زمینی،سس باربیکیو

133,000 تـومـان
🌿

بشقاب سبزیجات

153,000 تـومـان

غذای ایرانی وگن | Vegan persian food

🌿

کوبیده وگن

نان داغ سنتی، کباب کوبیده گیاهی، گوجه کبابی، ریحان

247,000 تـومـان
🌿

وگ چیکن

نان داغ سنتی، جایگزین گیاهی جوجه کباب، گوجه کبابی، سبزی دورچین

247,000 تـومـان
🌿

میکس وگن

نان داغ سنتی، کوبیده و جایگزین جوجه وگن، گوجه کبابی، دورچین سبزی

298,000 تـومـان
🌿

برگ وگن

نان سنتی، پروتیین گیاهی، گوجه کبابی، سبزی دورچین.

283,000 تـومـان

کباب ترش وگن

پروتئین گیاهی طعم دار شده، گوجه کبابی، نان سنتی، سبزی

277,000 تـومـان
🌿

کباب چنجه وگن

283,000 تـومـان

پاستا | Pasta

🌿

پاستا آرابیاتا

203,000 تـومـان

بیف آلفردو

پنه،راسته گوساله،سس آلفردو،قارچ،پنیر پارمسان

277,000 تـومـان

چیکن آلفردو

پنه،سینه مرغ،سس آلفردو،قارچ،پنیر پارمسان

238,000 تـومـان

پستو

پنه،سینه مرغ سوخاری،سس پستو،پنیر پارمسان

248,000 تـومـان
🌿

پاستا وگن

پنه،سس مارینارا،سبزیجات

197,000 تـومـان
🌿

پاستا پستو وگن

پنه،سس پستو،پروتئین گیاهی سوخاری

228,000 تـومـان

پنینی و برگر | Panini

پنینی مرغ کاری

سینه مرغ گریل،ادویه کاری،سس قارچ،پنیر پیتزا،سیب زمینی

258,000 تـومـان

پنینی رست بیف

گوشت رست شده،سس قارچ،پنیر پیتزا،سیب زمینی

298,000 تـومـان

اسلایدر برگر

دو عدد برگر به همراه دیپ قارچ یا چدار،سیب زمینی

259,000 تـومـان

کورتینیا برگر

گوشت برگر،گوشت رست شده،سس قارچ،سیب زمینی

338,000 تـومـان
🌿

وگن چیز برگر

برگر وگن،پنیر وگن،سیب زمینی

237,000 تـومـان
🌿

وگن پنینی

پروتئین گیاهی،قارچ،سیب زمینی

243,000 تـومـان
🌿

وگن چیپو لاتس

هات داگ،پیاز،قارچ،سیب زمینی،ادویه های مخصوص،رب،کاهو،گوجه،خیار شور

247,000 تـومـان
🌿

وگ پروشتو

ژانبون تنوری وگن،پنیر وگن،قارچ،خیار شور،گوجه،کاهو

247,000 تـومـان
🌿

وگ سالیسیچا

هات داگ،پنیر پیتزا وگن،گوجه،کاهو

247,000 تـومـان

چیز برگر

277,000 تـومـان

کلاسیک برگر

247,000 تـومـان
🌿

ونات برگر وگن

برگر وگن، سس مخصوص وگن، پنیر وگن، پیاز کاراملی، گردو، ریحان، کاهو، خیارشور، گوجه

297,000 تـومـان

ونات برگر

برگر دستی، پیاز کاراملی، پنیر، سس مخصوص، گردو، ریحان، کاهو، خیارشور، گوجه

337,000 تـومـان
🌿

پنینی رُست وگن

288,000 تـومـان

پیتزا | Pizza

🌿

پیتزا مکزیکانو وگن

پروتئین تکه ای گیاهی، پنیر پیتزا وگن، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای

347,000 تـومـان
🌿

پیتزا چانو وگن

پروتئین گیاهی،سس مارینارا، سس سیر،پنیر وگن قارچ،زیتون،گوجه، فلفل دلمه ای

337,000 تـومـان

پیتزا رست بیف

گوشت رست شده،پنیر پیترا،سس مارینارا گوجه،قارچ،زیتون

397,000 تـومـان

پیتزا کلورادو

سوسیس،بیکن،پنیر پیترا،سس مارینارا، زیتون،گوجه،قارچ

387,000 تـومـان

پیتزا پرسونا

گوشت رست بف،سینه مرغ گریل شده،سس آلفردو،قارچ،زیتون،گوجه،فلفل دلمه،پنیر پیتزا

393,000 تـومـان

پیترا پپرونی

پپرونی،هالوپینو،پنیر پیتزا،سس مارینارا، زیتون،گوجه،قارچ

337,000 تـومـان

پیتزا مارگاریتا

گوجه،ریحان،سس مارینا،پنیر پیتزا

277,000 تـومـان

پیتزا بوریتو

گوشت رست شده،پنیر پیترا،سس مارینارا، گوجه،قارچ،زیتون

397,000 تـومـان

پیتزا سیر و استیک

راسته گوساله،پنیر پیتزا،سس سیر، گوجه،زیتون،قارچ

399,000 تـومـان

پیتزا چیکن لاور

سینه مرغ گریل شده،پنیر پیتزا،سس آلفردو، قارچ،زیتون،گوجه

357,000 تـومـان

پیتزا پستو مرغ

سینه مرغ،پستو ریحان،پنیر پیترا، گوجه،زیتون،قارچ

377,000 تـومـان
🌿

پیتزا برنستو وگن

سوسیس وگن،کالباس وگن،پنیر وگن، قارچ،زیتون،گوجه

377,000 تـومـان
🌿

پیتزا پرو وگن

پروتئین گیاهی، قارچ، فلفل دلمه ، سس مارینارا،، پنیر پیتزا وگن، زیتون

363,000 تـومـان
🌿

پیتزا ماشروم وگن

قارچ،سس مارینارا،پنیر وگن، زیتون،قارچ،گوجه

297,000 تـومـان
🌿

پیتزا مارگاریتا وگن

گوجه فرنگی، پنیر پیتزا وگن، سس مارینارا

287,000 تـومـان
🌿

پیتزا آلیالو وگن

سس مارینارا،سبزیجات،پنیر وگن، قارچ،زیتون،گوجه

293,000 تـومـان
🌿

پیتزا سیر و استیک وگن

پروتئین گیاهی،سس سیر،پنیر وگن، قارچ،زیتون،گوجه

367,000 تـومـان
🌿

پیترا پپرونی وگن

پپرونی وگن،پنیر پیتزا وگن،زیتون،قارچ،هالوپینو،سس مارینارا، گوجه

357,000 تـومـان
🌿

پیتزا فیله پستو وگن

پروتئین گیاهی،سس پستو،پنیر وگن

357,000 تـومـان
🌿

پیتزا بوریتو وگن

پروتئین گیاهی،سس مارینارا،پنیر وگن، گوجه،زیتون،قارچ

373,000 تـومـان

استیک | Steak

فیله مینیون

فیله گوساله، سبزیجات، سس مخصوص

687,000 تـومـان

استیک مرغ

سینه مرغ گریل، دورچین سبزیجات

397,000 تـومـان

میکس گریل

فیله گوساله، سینه مرغ، دورچین سبزیجات

553,000 تـومـان

نوشیدنی همراه غذا | Drink with food

🌿

کوکتل اسپرایت

سیروپ بلو کارسائو،نوشابه اسپرایت،میوه فصل،انرژی زا

113,000 تـومـان

نوشابه قوطی زیرو

L

19,500 تـومـان
🌿

دوغ وگن

20,000 تـومـان

دوغ قوطی

20,000 تـومـان
🌿

دابل اُ سِوِن OO7

سودا، لیمو، زیتون، رز ماری

91,000 تـومـان
🌿

دابل اُ ایت OO8

کوکا، توت فرنگی، لیمو

113,000 تـومـان
🌿

کوکتل کوکا

کوکاکولا،لواشک،آب میوه های قرمز

127,000 تـومـان
🌿

کوکتل فانتا

سیروپ بلو کارسائو،نوشابه فانتا،میوه فصل،انرژی زا

113,000 تـومـان

نوشابه قوطی کوکاکولا

19,500 تـومـان

نوشابه قوطی فانتا

19,500 تـومـان

نوشابه قوطی اسپرایت

19,500 تـومـان

دلستر قوطی لیمو

24,900 تـومـان

دلستر قوطی استوائی

24,900 تـومـان

دلستر قوطی کلاسیک

24,900 تـومـان

دلستر قوطی هلو

24,900 تـومـان

آب معدنی

15,000 تـومـان

وگن بار | VEGAN Bar

🌿

وگن کاپوچینو

117,000 تـومـان
🌿

وگن ماسالا

شیر گیاهی، پودر ماسالا وگن

113,000 تـومـان
🌿

آفوگاتو وگن

137,000 تـومـان
🌿

وگن لاته

سرد/گرم

127,000 تـومـان
🌿

وگن موکا

133,000 تـومـان
🌿

وگن کارامل ماکیاتو

133,000 تـومـان
🌿

وگن فراپه

137,000 تـومـان
🌿

وگن اسموتی

133,000 تـومـان
🌿

هازل چاکلت وگن

137,000 تـومـان
🌿

شیک وگن

149,000 تـومـان

سیگنیچر | Signicher

🌿

آرینج

87,000 تـومـان
🌿

فابلک

87,000 تـومـان
🌿

بلاریَن

99,000 تـومـان
🌿

واین بری

چای ترش، سیروپ دارچین، آب انار، آب زردآلو، میوه پرتقال

98,000 تـومـان
🌿

اَلوریَن

99,000 تـومـان

قهوه | COFFE

قهوه یونانی

قهوه ترک، شیر، شکر

74,000 تـومـان
🌿

اسپرسو

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

انتخاب انواع قهوه  
برزیل20%کامرون80%


مکزیک30%هند70%


هند50%اندونزی50%


ویتنام50%اندونزی50%


مکزیک40%اوگاندا60%


کاستاریکا60%اوگاندا40%


کلمبیا50%اوگاندا50%


برزیل50%اندونزی50%


پرو30%اندونزی70%


اتیوپی70%اندونزی30%


هند100%روبوستا


ویتنام100%روبوستا


اوگاندا100%روبوستا


مکزیک100%عربیکا


برزیل100%عربیکا


اتیوپی100%عربیکا


کاستاریکا100%عربیکا


کلمبیا100%عربیکا


اسپشیال اتیوپی لمو100%عربیکا


پرو100%عربیکا


اندونزی100%روبوستا


اسپشیال اتیوپی گوجی100%عربیکا

🌿

آمریکانو

سرد/گرم

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

انتخاب انواع قهوه  
مکزیک30%هند70%


هند50%اندونزی50%


ویتنام50%اندونزی50%


مکزیک40%اوگاندا60%


کاستاریکا60%اوگاندا40%


کلمبیا50%اوگاندا50%


برزیل50%اندونزی50%


پرو30%اندونزی70%


اتیوپی70%اندونزی30%


هند100%روبوستا


ویتنام100%روبوستا


اوگاندا100%روبوستا


مکزیک100%عربیکا


برزیل100%عربیکا


اتیوپی100%عربیکا


کاستاریکا100%عربیکا


کلمبیا100%عربیکا


پرو100%عربیکا


اندونزی100%روبوستا


اسپشیال اتیوپی لمو100%عربیکا


اسپشیال اتیوپی گوجی100%عربیکا


برزیل20%کامرون80%

کاپوچینو

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

انتخاب انواع قهوه  
پرو100%عربیکا


اندونزی100%روبوستا


اسپشیال اتیوپی لمو100%عربیکا


هند100%روبوستا


برزیل20%کامرون80%


ویتنام100%روبوستا


مکزیک30%هند70%


هند50%اندونزی50%


ویتنام50%اندونزی50%


مکزیک40%اوگاندا60%


کاستاریکا60%اوگاندا40%


کلمبیا50%اوگاندا50%


برزیل50%اندونزی50%


پرو30%اندونزی70%


اتیوپی70%اندونزی30%


اوگاندا100%روبوستا


مکزیک100%عربیکا


برزیل100%عربیکا


اتیوپی100%عربیکا


کاستاریکا100%عربیکا


کلمبیا100%عربیکا

لاته

سرد/گرم

کارامل ماکیاتو

موکا

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

انتخاب  
پرو100%عربیکا


اندونزی100%روبوستا


اسپشیال اتیوپی لمو100%عربیکا


هند100%روبوستا


برزیل20%کامرون80%


ویتنام100%روبوستا


مکزیک30%هند70%


هند50%اندونزی50%


ویتنام50%اندونزی50%


مکزیک40%اوگاندا60%


کاستاریکا60%اوگاندا40%


کلمبیا50%اوگاندا50%


برزیل50%اندونزی50%


پرو30%اندونزی70%


اتیوپی70%اندونزی30%


کلمبیا100%عربیکا


کاستاریکا100%عربیکا


اتیوپی100%عربیکا


برزیل100%عربیکا


مکزیک100%عربیکا


اوگاندا100%روبوستا

آفوگاتو