سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

halvaland
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

حلوا | Menu

سینی عید بزرگ کد20

انواع حلوا بوتیکی برشتوک

480,000 تـومـان

برشتوک سینی بزرگ کد48

ابعاد جعبه ۳۰*۴۰

480,000 تـومـان

برشتوک سینی کوچک کد50

ابعاد جعبه ۲۵*۲۵

310,000 تـومـان

میکادو شکلاتی

تعداد در جعبه ۳۷ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

230,000 تـومـان

تارت بزرگ (کد 8)

تعداد در جعبه: ۷۰ عدد حلوا، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

تر حلوا زعفرانی (کد 13)

تعداد در جعبه: ۷۰ حلوا، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

تارت قیف ترحلوا (کد 14)

تعداد در جعبه: ۶۰ حلوا، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

حلوای گرد قیفی (کد 18)

تعداد در جعبه: ۱۳۰ عددی، ابعاد جعبه: قطر ۳۵

480,000 تـومـان

حلوای قیف مستطیل (کد 19)

تعداد در جعبه: ۸۵ عددی، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

430,000 تـومـان

میکس مدرن بزرگ (کد 23)

هل و گردو، تر حلوا، پسته، شکلات فندق، گلسرخ با بادام ، زعفرانی خشک، نارگیل، تعداد در جعبه: ۶۵ عدد، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

حلوای میکس بوتیکی (کد 25)

هل و گردو، پسته، گلسرخ با بادام، تعداد در جعبه: ۶۵ عدد، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

حلوا پسته و زعفرون خشک (کد 27)

پسته، زعفرانی خشک، تعداد در جعبه: ۳۶ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

350,000 تـومـان

حلوای زنجبیلی کوچیک (کد 28)

تعداد در جعبه: ۳۶ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

310,000 تـومـان

حلوای میکس مدرن کوچیک ( کد 30)

هل و گردو، پسته، شکلات فندق، گلسرخ با بادام، زعفرانی خشک، نارگیل، تعداد در جعبه: ۳۶ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

310,000 تـومـان

حلوا زنجبیل بزرگ (کد 31)

تعداد در جعبه: ۶۳ عدد، ابعاد در جعبه: ۳۰*۴۰

480,000 تـومـان

حلوای پسته کوچیک ( کد32)

تعداد در جعبه: ۳۶ عدد، ابعاد در جعبه: ۲۵*۲۵

350,000 تـومـان

حلوای پسته بزرگ ( کد 33)

تعداد در جعبه: ۶۵ عدد، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

580,000 تـومـان

تارت و تر حلوا بزرگ ( کد 35)

تعداد در جعبه: ۷۰ عدد حلوا، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

480,000 تـومـان

تارت و تر حلوا کوچیک (کد38)

تعداد در جعبه: ۴۲ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

310,000 تـومـان

تر حلوا و حلوای زنجبیلی کوچیک( کد 54)

تعداد در جعبه: ۳۶ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

310,000 تـومـان

تر حلوا و حلوای زنجبیلی بزرگ ( کد 55)

تعداد در جعبه: ۶۷ عدد، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

480,000 تـومـان

تارت 36 تایی

تارت خلوا سنتی

310,000 تـومـان

ترحلوا 36تایی

ترحلوا

310,000 تـومـان

سینی حلوا سنتی ماسوره خورده

حلوا سنتی

310,000 تـومـان

خرما | Menu

خرما مستطیل ( کد 1)

تعداد در جعبه: ۱۳۰ عدد، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

600,000 تـومـان

خرما آجیلی بزرگ (کد 2)

تعداد در جعبه: ۷۰ عدد، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

600,000 تـومـان

خرما آجیلی کوچیک (کد 3)

تعداد در جعبه: ۴۵ عدد ، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

400,000 تـومـان

خرما گرد (کد 4)

تعداد در جعبه: حدود ۱۳۰ عدد، ابعاد جعبه: قطر ۳۵

600,000 تـومـان

خرما مربع (کد 5)

تعداد در جعبه: ۸۰ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

400,000 تـومـان

توپک آجیلی خرما بزرگ (کد 41)

تعداد در جعبه: ۷۰ عدد، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

600,000 تـومـان

توپک آجیلی خرما کوچک (کد 42)

تعداد در جعبه: ۴۹ عدد، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

400,000 تـومـان

ترافل شکلاتی خرما بزرگ (کد 47)

ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

600,000 تـومـان

ترافل شکلاتی خرما کوچک (کد 52)

ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

400,000 تـومـان

میکس حلوا خرما | Menu

تارت و خرما وسط کد 17

530,000 تـومـان

تارت و خرما اجیلی کد29

330,000 تـومـان

تارت پسته خرما اجیلی کد36

530,000 تـومـان

تر حلوا و خرما آجیلی بزرگ (کد 6)

تعداد در جعبه: ۲۸ عدد حلوا و ۴۰ عدد خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

530,000 تـومـان

خرما وسط و ترحلوا (کد 7)

تعداد در جعبه: ۴۲ عدد حلوا و ۳۶ عدد خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

530,000 تـومـان

تارت، قیف، خرما آجیلی بزرگ (کد 9)

تعداد در جعبه: ۵۲ عدد حلوا و ۲۰ عدد خرما آجیلی، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

530,000 تـومـان

تر حلوا و خرما گردویی کوچیک (کد 6)

تعداد در جعبه: ۱۸ عدد حلوا و ‍۱۸ عدد خرما، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

330,000 تـومـان

حلوای مدرن و خرما گردویی (کد 11)

تعداد در جعبه: ۴۶ عدد حلوا و ۲۰ عدد خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

530,000 تـومـان

تارت، قیف، خرما آجیلی کوچیک (کد 12)

تعداد در جعبه: ۲۳ حلوا و ۱۸ خرما، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

330,000 تـومـان

تارت حلوا و خرما آجیلی( کد 16)

تعداد در جعبه: ۲۸ عدد حلوا و ۴۰ خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

530,000 تـومـان

پسته، زعفرون خشک، خرما آجیلی (کد 21)

تعداد در جعبه: ۴۶ عدد حلوا و ۲۰ عدد خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

630,000 تـومـان

برشتوک و حلوا و خرما( کد 24)

تعداد در جعبه: ۶۹ عدد، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

530,000 تـومـان

تر حلوا و هل و گردو و خرما (کد 34)

تعداد در جعبه: ۴۹ حلوا و ۲۰ خرما، ابعاد جعبه: ۴۰*۳۰

530,000 تـومـان

میکس خرما و حلوا بوتیکی (کد 56)

حلوای پسته، حلوای زعفرانی خشک، حلوای هل و گردو، تعداد در جعبه: ۲۸ عدد خرما و ۳۹ عدد حلوا، ابعاد جعبه: ۳۰*۴۰

530,000 تـومـان

میکس خرما و حلوابوتیکی( کد 57)

حلوای پسته، حلوای زعفرانی خشک، حلوای هل و گردو، تعداد در جعبه: ۱۸ عدد خرما و ۲۰ عدد حلوا، ابعاد جعبه: ۲۵*۲۵

330,000 تـومـان

سینی تالاری | TALAR

سینی مربعی تالاری کد67

24 عدد، تارت حلوا سنتی، حلوا پسته، ترحلوا، خرما آجیلی

220,000 تـومـان

سینی مستطیل تالاری کد66

تارت حلوا سنتی، حلوا پسته، ترافل شکلاتی خرما، 18عددی

190,000 تـومـان

پک حلوا کیلویی | pak

پک یک کیلویی ترحلوا

ترحلوا

250,000 تـومـان

پک یک کیلویی حلوا هویج

حلوا هویج

250,000 تـومـان

کاچی زعفرانی مغزدار

کاچی، زعفران، مغزیجات

200,000 تـومـان

حلوا سنتی نیم کیلویی

حلوا سنتی

140,000 تـومـان

شله زرد یک کیلویی

200,000 تـومـان

حلوا عربی یک کیلویی

شیر خشک، زعفران

300,000 تـومـان

پک 750 گرمی

پسته، گلسرخ، شکلات، زنجبیل، هل وگردو، نارگیل

قیمت از : 200,000 تـومـان

انتخاب  
پسته

200,000 تـومـان


گل سرخ بادام

200,000 تـومـان


هل و گردو

200,000 تـومـان


زنجبیل گردو

200,000 تـومـان


زعفران خشک

230,000 تـومـان


شکلات فندق

200,000 تـومـان


نارگیل

200,000 تـومـان

پک یک کیلویی حلوا سنتی

سنتی

250,000 تـومـان

باقلوا | BAGHLAVA

باقلوا استانبولی 750 گرمی

باقلوا شیرعسلی

280,000 تـومـان

باقلوا استانبولی 1150 گرمی

380,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه