maxwich
بی مکث، به سوی مکث


درباره ما

آیتم ها

نظرات

فهرست سفارشات

Orders List
ساندویچ های پرطرفدار
Popular sandwiches

ساندویچ های پرطرفدار

برگر
Burger

برگر

هات داگ
Hot dog

هات داگ

کوکتل
Cocktail

کوکتل

ساندویچ های ویژه
Special sandwiches

ساندویچ های ویژه

ساندویچ های سرد
Cold sandwiches

ساندویچ های سرد

ساندویچ های پرطرفدار

Items 19

بندری

قیمت از : 60,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

60,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

99,000 تـومـان

بندری با قارچ

قیمت از : 65,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

65,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

115,000 تـومـان

بندری با پنیر

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

75,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

137,000 تـومـان

بندری ویژه

بندری + قارچ و پنیر

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

75,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

137,000 تـومـان

مرغ بندری

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

137,000 تـومـان

مرغ بندری با قارچ

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

80,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

149,000 تـومـان

مرغ بندری با پنیر

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

90,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

172,000 تـومـان

مرغ بندری ویژه

مرغ بندری + قارچ و پنیر

قیمت از : 90,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

90,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

172,000 تـومـان

خوراک معمولی

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

50,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

87,000 تـومـان

خوراک با قارچ

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

55,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

99,000 تـومـان

خوراک با پنیر

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

122,000 تـومـان

خوراک ویژه

خوراک + قارچ و پنیر

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

122,000 تـومـان

مرغ

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

113,000 تـومـان

مرغ با قارچ

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

75,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

125,000 تـومـان

مرغ با پنیر

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

80,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

149,000 تـومـان

مرغ ویژه

مرغ + قارچ و پنیر

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

80,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

149,000 تـومـان

ژامبون پنیری

ژامبون + قارچ و پنیر

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

119,000 تـومـان

فلافل

قیمت از : 32,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

32,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

47,000 تـومـان

کراکف پنیری

قیمت از : 0 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

0 تـومـان

برگر

Items 10

همبر ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد

قیمت از : 40,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

40,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

60,000 تـومـان

چیز برگر ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + پنیر گودا

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

50,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

68,000 تـومـان

قارچ برگر ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + قارچ

قیمت از : 50,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

50,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

72,000 تـومـان

برگر قارچ و پنیر ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + قارچ و پنیر

قیمت از : 67,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

67,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

89,000 تـومـان

برگر ویژه ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + ژامبون + قارچ و پنیر

قیمت از : 72,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

72,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

109,000 تـومـان

همبر مخصوص

دو عدد همبر مخصوص

قیمت از : 70,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

70,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

102,000 تـومـان

چیز برگر مخصوص

دو عدد همبر مخصوص + پنیر گودا

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

75,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

123,000 تـومـان

قارچ برگر مخصوص

دو عدد همبر مخصوص + قارچ

قیمت از : 75,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

75,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

129,000 تـومـان

برگر قارچ و پنیر

دو عدد همبر مخصوص + قارچ + پنیر

قیمت از : 95,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

95,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

149,000 تـومـان

برگر ویژه ۹۰ درصد

دو عدد همبر مخصوص ۹۰ درصد + ژامبون + قارچ و پنیر

قیمت از : 100,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

100,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

167,000 تـومـان

هات داگ

Items 8

هات دوبل برگر ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + ۲ عدد هات داگ + قارچ و پنیر پیتزا

قیمت از : 82,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

120,000 تـومـان


نان کوچک

82,000 تـومـان

هات دوبل ویژه ۳۰ درصد

دو عدد همبر ۳۰ درصد + ۲ عدد هات داگ + ژامبون + قارچ و پنیر پیتزا

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

140,000 تـومـان


نان کوچک

92,000 تـومـان

هات دوبل برگر مخصوص

دو عدد همبر مخصوص + دو عدد هات داگ + قارچ و پنیر پیتزا

قیمت از : 107,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

179,000 تـومـان


نان کوچک

107,000 تـومـان

هات دوبل برگر ویژه ۹۰ درصد

دو عدد همبر مخصوص ۹۰ درصد + دو عدد هات داگ + ژامبون + قارچ و پنیر پیتزا

قیمت از : 119,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

197,000 تـومـان


نان کوچک

119,000 تـومـان

هات داگ

دو عدد هات داگ

قیمت از : 59,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

59,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

70,000 تـومـان

هات داگ پنیری

هات داگ + پنیر پیتزا

قیمت از : 77,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

77,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

109,000 تـومـان

هات داگ ویژه

هات داگ + قارچ و پنیر + پنیرگودا + چیپس

قیمت از : 83,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

83,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

125,000 تـومـان

هات داگ ژامبون ویژه

هات داگ + ژامبون + قارچ و پنیر + پنیرگودا + چیپس

قیمت از : 92,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

92,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

135,000 تـومـان

کوکتل

Items 4

کوکتل

قیمت از : 60,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

60,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

75,000 تـومـان

کوکتل پنیری

کوکتل + پنیر پیتزا

قیمت از : 80,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

80,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

115,000 تـومـان

کوکتل ویژه

کوکتل + قارچ و پنیر + پنیر گودا + چیپس

قیمت از : 85,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

85,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

130,000 تـومـان

کوکتل ژامبون ویژه

کوکتل + ژامبون + قارچ و پنیر + پنیر گودا + چیپس

قیمت از : 94,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

94,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

140,000 تـومـان

ساندویچ های ویژه

Items 4

فیله مرغ

قیمت از : 85,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

132,000 تـومـان


نان کوچک

85,000 تـومـان

فیله با قارچ

قیمت از : 95,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

95,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

144,000 تـومـان

فیله ویژه

فیله + قارچ + پنیر پیتزا

قیمت از : 105,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

105,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

169,000 تـومـان

سوپر ویژه

دو عدد همبر مخصوص + فیله مرغ + قارچ + پنیر گودا + ژامبون + ذرت

قیمت از : 140,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

182,000 تـومـان


نان کوچک

140,000 تـومـان

ساندویچ های سرد

Items 4

ژامبون گوشت

ژامبون گوشت + سس مخصوص + چیپس

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

55,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

96,000 تـومـان

ژامبون مرغ

ژامبون مرغ + سس مخصوص + چیپس

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان بزرگ ( دونفره )

96,000 تـومـان


نان کوچک

55,000 تـومـان

ژامبون گوشت و مرغ

ژامبون گوشت و مرغ + سس مخصوص + چیپس

قیمت از : 55,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

55,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

96,000 تـومـان

سرد ویژه

ژامبون گوشت و مرغ + ذرت + پنیر گودا + سس مخصوص + چیپس

قیمت از : 65,000 تـومـان

انتخاب « نان »
نان کوچک

65,000 تـومـان


نان بزرگ ( دونفره )

110,000 تـومـان
slide

رفسنجان، میدان شهدا، نرسیده به میدان ابراهیم، روبروی بانک صادرات

SA
SU
MO
TU
WE
TH
FR
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
08:00
23:30
  تماس تلفنی با 03434269900
  اینستاگرامتاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات