سفارشات

بازگشت به سایت

شماره سفارش: 81996

تاریخ: 2022-06-18 16:50:27

شماره سفارش: 81744

تاریخ: 2022-06-17 21:21:14

شماره سفارش: 81545

تاریخ: 2022-06-17 15:10:19

شماره سفارش: 81543

تاریخ: 2022-06-17 14:45:18

شماره سفارش: 81486

تاریخ: 2022-06-16 23:25:28

شماره سفارش: 81467

تاریخ: 2022-06-16 22:57:10

شماره سفارش: 81442

تاریخ: 2022-06-16 22:30:07

شماره سفارش: 81290

تاریخ: 2022-06-16 20:23:23

شماره سفارش: 81127

تاریخ: 2022-06-16 15:23:05

شماره سفارش: 81121

تاریخ: 2022-06-16 15:16:00

شماره سفارش: 81077

تاریخ: 2022-06-16 12:51:16

شماره سفارش: 80565

تاریخ: 2022-06-14 22:13:56

شماره سفارش: 79883

تاریخ: 2022-06-13 15:21:15

شماره سفارش: 79709

تاریخ: 2022-06-12 21:55:39

شماره سفارش: 79496

تاریخ: 2022-06-12 16:10:46

شماره سفارش: 78921

تاریخ: 2022-06-10 22:20:05

شماره سفارش: 78598

تاریخ: 2022-06-10 12:59:03

شماره سفارش: 78421

تاریخ: 2022-06-09 21:31:07

شماره سفارش: 78288

تاریخ: 2022-06-09 19:20:47

شماره سفارش: 78176

تاریخ: 2022-06-09 16:03:16

شماره سفارش: 78175

تاریخ: 2022-06-09 16:02:35

شماره سفارش: 78168

تاریخ: 2022-06-09 15:38:58

شماره سفارش: 78136

تاریخ: 2022-06-09 14:08:04

شماره سفارش: 77639

تاریخ: 2022-06-07 22:51:10

شماره سفارش: 77619

تاریخ: 2022-06-07 22:24:55

شماره سفارش: 77519

تاریخ: 2022-06-07 20:20:12

شماره سفارش: 77234

تاریخ: 2022-06-06 22:19:06

شماره سفارش: 77233

تاریخ: 2022-06-06 22:15:46

شماره سفارش: 77159

تاریخ: 2022-06-06 20:27:32

شماره سفارش: 76974

تاریخ: 2022-06-06 13:16:55

شماره سفارش: 76943

تاریخ: 2022-06-06 12:10:32

شماره سفارش: 76889

تاریخ: 2022-06-05 23:06:41

شماره سفارش: 76846

تاریخ: 2022-06-05 21:57:32

شماره سفارش: 76625

تاریخ: 2022-06-05 16:38:24

شماره سفارش: 76454

تاریخ: 2022-06-04 20:38:39

شماره سفارش: 76299

تاریخ: 2022-06-04 13:09:51

شماره سفارش: 76297

تاریخ: 2022-06-04 13:06:53

شماره سفارش: 76177

تاریخ: 2022-06-03 21:38:54

شماره سفارش: 76065

تاریخ: 2022-06-03 19:53:39

شماره سفارش: 76025

تاریخ: 2022-06-03 18:56:04

شماره سفارش: 76011

تاریخ: 2022-06-03 18:24:59

شماره سفارش: 75989

تاریخ: 2022-06-03 17:24:15

شماره سفارش: 75836

تاریخ: 2022-06-02 21:54:59

شماره سفارش: 75778

تاریخ: 2022-06-02 20:56:58

شماره سفارش: 75749

تاریخ: 2022-06-02 20:16:11

شماره سفارش: 75598

تاریخ: 2022-06-02 16:12:28

شماره سفارش: 75434

تاریخ: 2022-06-01 22:20:57

شماره سفارش: 75351

تاریخ: 2022-06-01 21:00:26

شماره سفارش: 75318

تاریخ: 2022-06-01 20:26:02

شماره سفارش: 75005

تاریخ: 2022-05-31 22:39:32

شماره سفارش: 74984

تاریخ: 2022-05-31 22:15:36

شماره سفارش: 74931

تاریخ: 2022-05-31 21:16:31

شماره سفارش: 74902

تاریخ: 2022-05-31 21:00:31

شماره سفارش: 74311

تاریخ: 2022-05-30 16:14:34

شماره سفارش: 74310

تاریخ: 2022-05-30 16:13:07

شماره سفارش: 74268

تاریخ: 2022-05-30 13:52:31

شماره سفارش: 74199

تاریخ: 2022-05-29 23:50:33

شماره سفارش: 74195

تاریخ: 2022-05-29 23:37:04

شماره سفارش: 74194

تاریخ: 2022-05-29 23:36:31

شماره سفارش: 74187

تاریخ: 2022-05-29 23:02:03

شماره سفارش: 74143

تاریخ: 2022-05-29 21:48:15

شماره سفارش: 74131

تاریخ: 2022-05-29 21:32:11

شماره سفارش: 73913

تاریخ: 2022-05-29 15:34:01

شماره سفارش: 73909

تاریخ: 2022-05-29 15:27:19

شماره سفارش: 73901

تاریخ: 2022-05-29 14:48:34

شماره سفارش: 73372

تاریخ: 2022-05-27 21:37:58

شماره سفارش: 73347

تاریخ: 2022-05-27 21:08:56

شماره سفارش: 73293

تاریخ: 2022-05-27 20:30:13

شماره سفارش: 73272

تاریخ: 2022-05-27 20:07:20

شماره سفارش: 73246

تاریخ: 2022-05-27 19:36:54

شماره سفارش: 73185

تاریخ: 2022-05-27 18:31:27

شماره سفارش: 73144

تاریخ: 2022-05-27 16:47:45

شماره سفارش: 73142

تاریخ: 2022-05-27 16:43:57

شماره سفارش: 73127

تاریخ: 2022-05-27 14:19:29

شماره سفارش: 73121

تاریخ: 2022-05-27 13:28:28

شماره سفارش: 73065

تاریخ: 2022-05-26 23:14:18

شماره سفارش: 73048

تاریخ: 2022-05-26 22:47:35

شماره سفارش: 72966

تاریخ: 2022-05-26 21:18:55

شماره سفارش: 71996

تاریخ: 2022-05-24 19:17:04

شماره سفارش: 71831

تاریخ: 2022-05-24 12:41:01

شماره سفارش: 71821

تاریخ: 2022-05-24 11:49:06

شماره سفارش: 71614

تاریخ: 2022-05-23 19:43:54

شماره سفارش: 71612

تاریخ: 2022-05-23 19:42:47

شماره سفارش: 71507

تاریخ: 2022-05-23 17:36:22

شماره سفارش: 71487

تاریخ: 2022-05-23 16:19:22

شماره سفارش: 70145

تاریخ: 2022-05-19 22:19:24

شماره سفارش: 70133

تاریخ: 2022-05-19 22:11:52

شماره سفارش: 69351

تاریخ: 2022-05-17 20:45:44

شماره سفارش: 69082

تاریخ: 2022-05-16 23:06:37

شماره سفارش: 69030

تاریخ: 2022-05-16 17:39:04

شماره سفارش: 68482

تاریخ: 2022-05-15 14:54:23

شماره سفارش: 67474

تاریخ: 2022-05-12 19:09:20

شماره سفارش: 66706

تاریخ: 2022-05-10 20:17:55

شماره سفارش: 66407

تاریخ: 2022-05-09 21:03:27

شماره سفارش: 66328

تاریخ: 2022-05-09 19:25:49

شماره سفارش: 66246

تاریخ: 2022-05-09 15:32:27

شماره سفارش: 66236

تاریخ: 2022-05-09 14:52:52

شماره سفارش: 65709

تاریخ: 2022-05-07 14:21:32

شماره سفارش: 64891

تاریخ: 2022-05-04 15:22:38

شماره سفارش: 64645

تاریخ: 2022-05-03 16:56:09

شماره سفارش: 64638

تاریخ: 2022-05-03 14:53:25

شماره سفارش: 62927

تاریخ: 2022-04-26 20:24:44

شماره سفارش: 62595

تاریخ: 2022-04-24 22:56:40

شماره سفارش: 62081

تاریخ: 2022-04-22 20:52:30

شماره سفارش: 62065

تاریخ: 2022-04-22 20:21:57

شماره سفارش: 62025

تاریخ: 2022-04-22 18:29:38

شماره سفارش: 61372

تاریخ: 2022-04-19 20:00:59

شماره سفارش: 60970

تاریخ: 2022-04-17 20:19:49

شماره سفارش: 60849

تاریخ: 2022-04-16 21:41:59

شماره سفارش: 60662

تاریخ: 2022-04-15 22:08:43

شماره سفارش: 60300

تاریخ: 2022-04-14 19:34:47

شماره سفارش: 58528

تاریخ: 2022-04-07 20:11:21

شماره سفارش: 56843

تاریخ: 2022-03-31 19:45:05

شماره سفارش: 50399

تاریخ: 2022-03-15 16:43:43

شماره سفارش: 49784

تاریخ: 2022-03-13 18:48:09

شماره سفارش: 48746

تاریخ: 2022-03-10 18:51:09

شماره سفارش: 48670

تاریخ: 2022-03-10 14:07:07

شماره سفارش: 48030

تاریخ: 2022-03-08 17:43:37

شماره سفارش: 48009

تاریخ: 2022-03-08 16:36:04

شماره سفارش: 47578

تاریخ: 2022-03-06 22:39:03

شماره سفارش: 46986

تاریخ: 2022-03-04 21:55:54

شماره سفارش: 46921

تاریخ: 2022-03-04 20:57:45

شماره سفارش: 46877

تاریخ: 2022-03-04 20:12:18

شماره سفارش: 46533

تاریخ: 2022-03-03 22:00:49

شماره سفارش: 46084

تاریخ: 2022-03-02 22:40:14

شماره سفارش: 44944

تاریخ: 2022-02-27 20:48:47

شماره سفارش: 42903

تاریخ: 2022-02-22 19:08:53

شماره سفارش: 42605

تاریخ: 2022-02-21 19:59:09

شماره سفارش: 42033

تاریخ: 2022-02-19 20:22:05

شماره سفارش: 41821

تاریخ: 2022-02-18 22:45:18

شماره سفارش: 41204

تاریخ: 2022-02-17 19:46:43

شماره سفارش: 40887

تاریخ: 2022-02-16 20:19:12

شماره سفارش: 40883

تاریخ: 2022-02-16 20:16:05

شماره سفارش: 40515

تاریخ: 2022-02-15 21:04:27

شماره سفارش: 40122

تاریخ: 2022-02-14 22:34:20

شماره سفارش: 39922

تاریخ: 2022-02-14 18:46:57

شماره سفارش: 39575

تاریخ: 2022-02-13 18:07:30

شماره سفارش: 38904

تاریخ: 2022-02-11 15:17:15

شماره سفارش: 38890

تاریخ: 2022-02-11 14:14:49

شماره سفارش: 37871

تاریخ: 2022-02-08 13:29:42

شماره سفارش: 37603

تاریخ: 2022-02-07 14:28:57

شماره سفارش: 37217

تاریخ: 2022-02-05 17:38:36

شماره سفارش: 37184

تاریخ: 2022-02-05 14:07:33

شماره سفارش: 36919

تاریخ: 2022-02-04 19:33:57

شماره سفارش: 36901

تاریخ: 2022-02-04 19:16:47

شماره سفارش: 36763

تاریخ: 2022-02-04 12:25:51

شماره سفارش: 36728

تاریخ: 2022-02-03 23:24:05

شماره سفارش: 36424

تاریخ: 2022-02-03 14:18:32

شماره سفارش: 35434

تاریخ: 2022-01-30 21:17:21

شماره سفارش: 35019

تاریخ: 2022-01-29 13:46:43

شماره سفارش: 34898

تاریخ: 2022-01-28 21:02:20

شماره سفارش: 34874

تاریخ: 2022-01-28 20:35:07

شماره سفارش: 34795

تاریخ: 2022-01-28 18:24:29

شماره سفارش: 34718

تاریخ: 2022-01-28 14:42:48

شماره سفارش: 34703

تاریخ: 2022-01-28 13:05:39

شماره سفارش: 34435

تاریخ: 2022-01-27 17:17:54

شماره سفارش: 34413

تاریخ: 2022-01-27 16:26:41

شماره سفارش: 34310

تاریخ: 2022-01-26 22:11:07

شماره سفارش: 34200

تاریخ: 2022-01-26 19:26:50

شماره سفارش: 33986

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33814

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33774

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33766

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33461

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33432

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33427

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33419

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33313

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 33189

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32937

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32749

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32728

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32501

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32475

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32330

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32289

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 32191

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31996

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31966

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31611

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31301

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31299

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 31246

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 30856

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 30835

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29846

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29845

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29822

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29750

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29663

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29447

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 29408

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28989

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28790

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28155

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28150

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28010

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28006

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 28002

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 27907

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 27591

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 27524

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 26851

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

شماره سفارش: 26583

تاریخ: 2022-01-26 01:39:21

نظرات

بازگشت به سایت

raman
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

پیش غذا | Appetizer

سیب زمینی وگاس

سیب زمینی سرخ شده، ادویه های مخصوص رامان

100,000 تـومـان

سیب زمینی پلاس

سیب زمینی سرخ شده، فیله گوساله، دیپ چدار پپرونی

129,000 تـومـان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده سس قارچ ژامبون، پنیر پیتزا قارچ

129,000 تـومـان

بال موسخان

8 عدد بال مزه دار شده موسخان و سس چیلی تای

129,000 تـومـان

نان سیر

خمیر 32 سانتی ایتالیایی سس سیر پنیر پیتزا

115,000 تـومـان

بروسکتا کلاسیک

نان ایتالیایی تست شده ، گوجه، سس پستو، پارمسان

100,000 تـومـان

سالاد | Salad

سزار گریل

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان کروتان، سس سزار، مرغ گریل، زیتون .پارمسان

150,000 تـومـان

سزار سوخاری

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، نان کروتان، سس سزار، مرغ سوخاری، زیتون.پارمسان

160,000 تـومـان

فتوش

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، نان پیتا، سس سماغ، زرشک تازه

120,000 تـومـان

اسفناج

کاهو پیچ، میوه های فصل، سس مخصوص، بی بی اسفناج .دانه روغنی

130,000 تـومـان

سالاد کاهو گردو

کاهو پیچ، گردو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص

120,000 تـومـان

پیتزا | Pizza

میکس رامان

2 اسلایس پیتزا پپرونی 2 اسلایس پیتزا هاوایی 2 اسلایس پیتزا سیر استیک 2 اسلایس پیتزا جنوا

190,000 تـومـان

مارگاریتا

خمیر ایتالیایی، سس ناپولی، گوجه گیلاسی

150,000 تـومـان

سیر و استیک

خمیر ایتالیایی، سس سیر، گوشت گوساله

205,000 تـومـان

پپرونی

خمیر ایتالیایی، سس ناپولی، پپرونی، هالوپینو

170,000 تـومـان

وجترین

خمیر ایتالیایی، سس ناپولی، قارچ، روکولا، گوجه گیلاسی، بی بی اسفناج

155,000 تـومـان

هاوایی

خمیر ایتالیایی، سس ناپولی، بیکن، روکولا

185,000 تـومـان

پیتزا جنوا

پنیر ایتالیایی، سس جنوا سینه مرغ مزه دار شده

180,000 تـومـان

مخصوص ایتالیایی

سوسیس. ژامبون .فلفل دلمه. زیتون .قارچ، خمیر ایتالیایی

175,000 تـومـان

برگر | Burger

برگر فرنچ فرایز

برگر دست ساز 150 گرمی . کاهو فرانسوی.سیب زمینی چیپسی.پیاز کاراملی.پنیر گودا .دورچین سیب زمینی

165,000 تـومـان

کلاسیک برگر

گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، گوشت دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو فرانسوی

160,000 تـومـان

چیز برگر

گوجه، پیاز کاراملی، پنیر چدار، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو فرانسوی

165,000 تـومـان

چوریتسو

گوجه، پیاز کاراملی، پنیر گودا، سس مخصوص، سیب زمینی سرخ شده، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو فرانسوی، چوریتسو

180,000 تـومـان

مامامیا

گوجه، هالوپینو، سس ناپولی، پیاز کاراملی، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو فرانسوی، بیکن ۹۰ درصد

170,000 تـومـان

ماشروم برگر

گوجه، سس قارچ، پیاز کاراملی، سس مخصوص، برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو فرانسوی

165,000 تـومـان

هات برگر

برگر دست ساز 150 گرمی کاهو فرانسوی پنیر ورقه ای گودا پپرونی 90 درصد، هالوپینو

170,000 تـومـان

پاستا | Pasta

آلفردو با مرغ

پنه، مرغ، قارچ، سس خامه، پارمسان

160,000 تـومـان

پاستا جنوا

پنه، مرغ ، گوجه خشک، پنیر پارمسان، سس جنوا

160,000 تـومـان

آرابیاتا با گوشت

پنه، گوجه، ریحان، فیله گوساله، پنیر پارمسان، سس گوجه تند

180,000 تـومـان

لازانیا

راگوی گوشت گوساله، سس ناپولی، سس بشامل، لازانیا

185,000 تـومـان

آلفردو با گوشت

پنه سس الفردو فیله گوساله قارچ، پنیر پارمسان گوجه گیلاسی

180,000 تـومـان

آرابیاتا با مرغ

پنه سینه مرغ گوجه ریحان پنیرپارمسان، سس گوجه تند

160,000 تـومـان

خوراک ملل | Feed the nations

بیف استراگانف

پیاز ، قارچ، سس خامه، سیب زمینی، فیله گوساله

190,000 تـومـان

چیکن استراگانف

پیاز، قارچ، سس خامه، سیب زمینی، سینه مرغ

175,000 تـومـان

تانگ فید(به سبک فرانسوی)

زبان گوساله، پیاز، سس ناپولی، سس خامه، سیب زمینی چیپسی

175,000 تـومـان

ساندویچ | Sandwich

ساندویچ چیکن ماشروم

نان چاپاتا، مرغ گریل، گوجه، خیار شور، پنیر چدار، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده

155,000 تـومـان

رست بیف

سس خامه، گوجه، خیارشور، پنیر چدار، سیب زمینی سرخ شده، راسته گوساله

170,000 تـومـان

ساندویچ تنوری

ژامبون.سوسیس.قارچ.خیارشور.پنیر گودا.پنیر پیتزا.فلفل دلمه.نان چاپاتا.دورچین سیب زمینی

160,000 تـومـان

استیک | steak

استیک مخصوص

سبزیجات، سس قارچ، سس باربیکیو، 270 گرم فیله گوساله سیب زمینی فرایز

329,000 تـومـان

چیکن استیک

سینه مرغ، سبزیجات، سس قارچ، سس باربیکیو، سیب زمینی

199,000 تـومـان

نوشیدنی | beverages

اسپرایت

41,000 تـومـان

لیموناد طبیعی

80,000 تـومـان

کوکاکولا

41,000 تـومـان

کوکاکولا زیرو

41,000 تـومـان

دلستر استوایی

43,000 تـومـان

دلستر لیمویی

43,000 تـومـان

آب معدنی

38,000 تـومـان

آب پرتقال طبیعی

اب پرتقال طبیعی

85,000 تـومـان

موهیتو طبیعی

اسلایس لیمو. نعناع تازه.سیروپ سیمپل.سودا با گارنیش انار

80,000 تـومـان

قهوه | coffee

اسپرسو سینگل

65,000 تـومـان

اسپرسو دبل

70,000 تـومـان

آمریکانو

70,000 تـومـان

کاپوچینو

75,000 تـومـان

لته

80,000 تـومـان

لته ماکیاتو فندق

شیر. اسپرسو.سیروپ فندوق

85,000 تـومـان

کارامل ماکیاتو

شیر.قهوه اسپرسو.سیروپ کارامل

85,000 تـومـان

موکا

80,000 تـومـان

ترک

70,000 تـومـان

فرانسه

70,000 تـومـان

آیس کافی | ice coffee

آیس لته فندوق

شیر.اسپرسو.سیروپ فندوق

85,000 تـومـان

فراپاچینو

شیر.بستنی.اسپرسو

85,000 تـومـان

آیس لته

80,000 تـومـان

آیس لته کارامل

85,000 تـومـان

آیس آمریکانو

65,000 تـومـان

آیس موکا

85,000 تـومـان

آفوگاتو

70,000 تـومـان

نوشیدنی گرم | hot drink

هات چاکلت

80,000 تـومـان

چای ماسالا

80,000 تـومـان

چای

40,000 تـومـان

شیر نسکافه

80,000 تـومـان

دمنوش | herbal tea

بهار

بهارنارنج به لیمو لیمو ترش

70,000 تـومـان

فیروزه

گل گاوزبان سنبل الطیب

70,000 تـومـان

استاریچو

چای سبز به لیمو دارچین گل سرخ

75,000 تـومـان

عطار

بهارنارنج به لیمو توت فرنگی

70,000 تـومـان

سلامت

گل پنیرک نعنا لیمو ترش لیمو امانی

75,000 تـومـان

آرامش

گل گاوزبان سنبل الطیب لیمو امانی

72,000 تـومـان

موکتل | mocktail

فیزی پشن فروت

سیروپ پشن.سیروپ نارگیل.سیروپ انبه.دارچین

85,000 تـومـان

لوکاس

پوره هلو . سیروپ پشن فروت.سیروپ رزبری.سیروپ نارگیل

85,000 تـومـان

موهیتو

اسلایس لیمو تازه.نعناع تازه.سیروپ سیمپل.سودا.گارنیش انار

80,000 تـومـان

لیموناد طبیعی

80,000 تـومـان

شیک | milk shake

شیک وانیل

شیر و بستنی وانیل

80,000 تـومـان

شیک شکلات

شیر و بستنی شکلات

80,000 تـومـان

شیک توت فرنگی

شیر و بستنی توت فرنگی

80,000 تـومـان

شیک بری

85,000 تـومـان

شیک نوتلا

85,000 تـومـان

ملزومات مراسم | essentials

کارد و چنگال و پیش دستی

یک عدد کارد یک عدد چنگال یک عدد پیش دستی

35,000 تـومـان

ملزومات

یک عدد چاقو برش کیک یک عدد پالت کیک

80,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه