سفارشات

بازگشت به سایت


نظرات

بازگشت به سایت

erbil_icepack
قیمت محصولات در این صفحه ممکن است بروز نباشد

وافل و کریپ |

فوتشی کریپ

35,000 دیــنار

وافل

33,000 دیــنار

تراینگل کریپ

35,000 دیــنار

سوشی کریپ

35,000 دیــنار

براونیز

35,000 دیــنار

کیک |

سوفله

32,500 دیــنار

کیکی دل

33,500 دیــنار

کروکان

33,500 دیــنار

ئوریو کیک

33,500 دیــنار

چیزکیک به شوکولاته

33,500 دیــنار

چیزکیک به تووت

33,500 دیــنار

پروفیلتوی ره ش

33,500 دیــنار

نوتیلا فوج

33,500 دیــنار

ترامیسو

33,500 دیــنار

ریلا

33,500 دیــنار

خه ونی فستق

33,500 دیــنار

کیک به توتی سارد

33,500 دیــنار

کارامیل به فولی سودانی

33,500 دیــنار

بوندق

33,500 دیــنار

فیلمدی سور

33,500 دیــنار

چوکلیت

33,500 دیــنار

فراپی |

فراپیی کوفی

36,000 دیــنار

ئایس کوفی

34,000 دیــنار

فراپیی بوندوق

36,000 دیــنار

فراپیی کارامیل

36,000 دیــنار

قاوه خانه |

ده بل ئیسپریسو

34,000 دیــنار

ئیسپریسو

33,000 دیــنار

که په چینو

34,000 دیــنار

ئه مریکانو (قاوه)

33,000 دیــنار

لاتی ماتیاتو

34,000 دیــنار

موکاچینو

35,000 دیــنار

چوکولاته ی گه رم

34,000 دیــنار

نیسکافی

34,000 دیــنار

چای کوردی - قه زوان

33,000 دیــنار

کوفی موکا

35,000 دیــنار

چا و چای به ره نگ

31,000 دیــنار

قاوه ی تورکی

33,000 دیــنار

تامه کانی ئایس پاک |

که کاو کارامیل

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

کیک که کاو

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

کیک فستق

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

کیک موز

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

موز

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

خوخ

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

تووت

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

لیمو

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

ئه ناناس

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

پرته قال

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

گندوره

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

فراوله

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

فستق

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

ده بل فستق

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

گویزهندی

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

فانیلا

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

که کاو

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

کارامیل

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

ره ژوو

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

کیت کات

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

موز که کاو

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

موز فراوله

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

شوکولاته

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

نیسکافه

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار


ناوه ند

4,000 دیــنار


گه وره

5,000 دیــنار

کیک فانیلا

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

کوکتیل 3

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

موز کارامیل

قیمت از : 3,000 دیــنار

انتخاب  
بچووک

3,000 دیــنار

ئایس پاک تابیه ت |

به نانا سپلیت

36,000 دیــنار

میکس نه تس

36,000 دیــنار

مولتی فروت

قیمت از : 4,500 دیــنار

انتخاب  
گه وره

5,500 دیــنار


بچووک

4,500 دیــنار

مولتی میکس

قیمت از : 5,000 دیــنار

انتخاب  
گه وره

6,000 دیــنار


بچووک

5,000 دیــنار

زه عفه ران

35,000 دیــنار

شیر فراوله

35,000 دیــنار

دایت فانیلا

35,000 دیــنار

دایت پینا کولادا

35,000 دیــنار

هوت گلاس

34,000 دیــنار

دایت چوکلیت

35,000 دیــنار

هوت کریم

33,000 دیــنار

شه ربه ت |

گویز هندی

35,000 دیــنار

کوکتیل

35,000 دیــنار

موهیتو

35,000 دیــنار

پرته قال

35,000 دیــنار

هه نار

35,000 دیــنار

فیتامین بار |

گیزه ور

35,000 دیــنار

سیو

35,000 دیــنار

لیمو ، سیو ، پرته قال

36,000 دیــنار

ئه ناناس ، سیو ، هه رمی

36,000 دیــنار

گیزه ور ، کیوی

36,000 دیــنار

خوخ ، سیو ، تووت ، فراوله

36,000 دیــنار

تری ، فراوله

36,000 دیــنار

گیزه ور ، پرته قال

36,000 دیــنار

هه رمی ، قه یسی

36,000 دیــنار

سیو ، قه یسی

36,000 دیــنار

گندوره ، قه یسی ، ئه ناناس

36,000 دیــنار

گندوره ، کیوی

36,000 دیــنار

سموزی |

خوخ

34,000 دیــنار

فراوله

34,000 دیــنار

تووت

34,000 دیــنار

مانگو

34,000 دیــنار

ئه ناناس

34,000 دیــنار

گیلاس

34,000 دیــنار

میلک شیک |

ئوریو

35,000 دیــنار

فستق

35,000 دیــنار

کارامیل

35,000 دیــنار

نوتیلا

35,000 دیــنار

گویزهندی

35,000 دیــنار

سنیکه رز

35,000 دیــناررزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات
0
دسته بندی ها
خانه