سفارشات

بازگشت به سایت

شماره سفارش: 194055 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-19 15:46:49

شماره سفارش: 194030 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-19 14:58:21

شماره سفارش: 193814 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 23:55:27

شماره سفارش: 193811 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 23:52:43

شماره سفارش: 193786 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 23:01:20

شماره سفارش: 193783 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 22:58:32

شماره سفارش: 193558 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 20:29:05

شماره سفارش: 193555 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 20:27:09

شماره سفارش: 193554 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 20:27:00

شماره سفارش: 193433 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 19:06:29

شماره سفارش: 193312 (درحال انجام)

تاریخ: 2023-03-18 16:51:45

شماره سفارش: 127111

تاریخ: 2022-10-31 23:18:56

شماره سفارش: 127107

تاریخ: 2022-10-31 22:56:48

شماره سفارش: 127100

تاریخ: 2022-10-31 22:20:28

شماره سفارش: 127098

تاریخ: 2022-10-31 22:14:41

شماره سفارش: 127094

تاریخ: 2022-10-31 21:58:01

شماره سفارش: 127092

تاریخ: 2022-10-31 21:57:30

شماره سفارش: 127091

تاریخ: 2022-10-31 21:53:50

شماره سفارش: 127074

تاریخ: 2022-10-31 21:21:23

شماره سفارش: 127071

تاریخ: 2022-10-31 21:15:31

شماره سفارش: 127070

تاریخ: 2022-10-31 21:15:02

شماره سفارش: 127050

تاریخ: 2022-10-31 20:38:46

شماره سفارش: 127048

تاریخ: 2022-10-31 20:30:31

شماره سفارش: 127044

تاریخ: 2022-10-31 20:24:50

شماره سفارش: 127042

تاریخ: 2022-10-31 20:22:39

شماره سفارش: 127012

تاریخ: 2022-10-31 19:30:54

شماره سفارش: 127005

تاریخ: 2022-10-31 19:24:23

شماره سفارش: 127000

تاریخ: 2022-10-31 19:19:58

شماره سفارش: 126971

تاریخ: 2022-10-31 18:42:11

شماره سفارش: 126968

تاریخ: 2022-10-31 18:40:14

شماره سفارش: 126947

تاریخ: 2022-10-31 17:58:49

شماره سفارش: 126916

تاریخ: 2022-10-31 17:06:07

شماره سفارش: 126898

تاریخ: 2022-10-31 16:02:26

شماره سفارش: 126818

تاریخ: 2022-10-30 23:11:20

شماره سفارش: 126779

تاریخ: 2022-10-30 21:18:06

شماره سفارش: 126770

تاریخ: 2022-10-30 21:00:07

شماره سفارش: 126765

تاریخ: 2022-10-30 20:52:22

شماره سفارش: 126758

تاریخ: 2022-10-30 20:38:44

شماره سفارش: 126743

تاریخ: 2022-10-30 20:11:50

شماره سفارش: 126735

تاریخ: 2022-10-30 19:57:20

شماره سفارش: 126720

تاریخ: 2022-10-30 19:39:22

شماره سفارش: 126701

تاریخ: 2022-10-30 19:11:41

شماره سفارش: 126697

تاریخ: 2022-10-30 19:07:52

شماره سفارش: 126686

تاریخ: 2022-10-30 18:57:09

شماره سفارش: 126658

تاریخ: 2022-10-30 18:18:58

شماره سفارش: 126654

تاریخ: 2022-10-30 18:17:31

شماره سفارش: 126646

تاریخ: 2022-10-30 17:56:55

شماره سفارش: 126632

تاریخ: 2022-10-30 17:17:56

شماره سفارش: 126597

تاریخ: 2022-10-30 15:09:13

شماره سفارش: 126595

تاریخ: 2022-10-30 15:05:37

شماره سفارش: 126593

تاریخ: 2022-10-30 15:02:30

شماره سفارش: 126512

تاریخ: 2022-10-29 21:45:57

شماره سفارش: 126508

تاریخ: 2022-10-29 21:36:06

شماره سفارش: 126503

تاریخ: 2022-10-29 21:28:27

شماره سفارش: 126501

تاریخ: 2022-10-29 21:26:42

شماره سفارش: 126499

تاریخ: 2022-10-29 21:24:49

شماره سفارش: 126494

تاریخ: 2022-10-29 21:18:30

شماره سفارش: 126487

تاریخ: 2022-10-29 21:05:01

شماره سفارش: 126479

تاریخ: 2022-10-29 20:46:52

شماره سفارش: 126475

تاریخ: 2022-10-29 20:40:45

شماره سفارش: 126472

تاریخ: 2022-10-29 20:38:29

شماره سفارش: 126457

تاریخ: 2022-10-29 20:13:33

شماره سفارش: 126436

تاریخ: 2022-10-29 19:43:54

شماره سفارش: 126417

تاریخ: 2022-10-29 19:15:20

شماره سفارش: 126410

تاریخ: 2022-10-29 19:04:38

شماره سفارش: 126403

تاریخ: 2022-10-29 18:52:54

شماره سفارش: 126393

تاریخ: 2022-10-29 18:34:54

شماره سفارش: 126379

تاریخ: 2022-10-29 18:08:34

شماره سفارش: 126353

تاریخ: 2022-10-29 17:22:35

شماره سفارش: 126351

تاریخ: 2022-10-29 17:15:58

شماره سفارش: 126350

تاریخ: 2022-10-29 17:14:43

شماره سفارش: 126251

تاریخ: 2022-10-28 23:55:57

شماره سفارش: 126250

تاریخ: 2022-10-28 23:50:37

شماره سفارش: 126246

تاریخ: 2022-10-28 23:28:16

شماره سفارش: 126197

تاریخ: 2022-10-28 21:34:22

شماره سفارش: 126194

تاریخ: 2022-10-28 21:30:27

شماره سفارش: 126186

تاریخ: 2022-10-28 21:16:35

شماره سفارش: 126180

تاریخ: 2022-10-28 21:08:47

شماره سفارش: 126178

تاریخ: 2022-10-28 21:07:49

شماره سفارش: 126171

تاریخ: 2022-10-28 20:54:28

شماره سفارش: 126165

تاریخ: 2022-10-28 20:50:18

شماره سفارش: 126092

تاریخ: 2022-10-28 19:50:33

شماره سفارش: 126090

تاریخ: 2022-10-28 19:49:34

شماره سفارش: 126074

تاریخ: 2022-10-28 19:28:21

شماره سفارش: 126024

تاریخ: 2022-10-28 18:37:52

شماره سفارش: 126017

تاریخ: 2022-10-28 18:31:35

شماره سفارش: 126010

تاریخ: 2022-10-28 18:29:12

شماره سفارش: 126009

تاریخ: 2022-10-28 18:28:29

شماره سفارش: 126004

تاریخ: 2022-10-28 18:19:11

شماره سفارش: 125952

تاریخ: 2022-10-28 17:03:37

شماره سفارش: 125896

تاریخ: 2022-10-28 00:34:13

شماره سفارش: 125892

تاریخ: 2022-10-28 00:06:13

شماره سفارش: 125885

تاریخ: 2022-10-27 23:32:42

شماره سفارش: 125883

تاریخ: 2022-10-27 23:29:28

شماره سفارش: 125880

تاریخ: 2022-10-27 23:00:39

شماره سفارش: 125879

تاریخ: 2022-10-27 22:58:12

شماره سفارش: 125860

تاریخ: 2022-10-27 22:09:11

شماره سفارش: 125858

تاریخ: 2022-10-27 22:03:41

شماره سفارش: 125852

تاریخ: 2022-10-27 21:56:09

شماره سفارش: 125847

تاریخ: 2022-10-27 21:50:27

شماره سفارش: 125844

تاریخ: 2022-10-27 21:47:58

شماره سفارش: 125834

تاریخ: 2022-10-27 21:35:58

شماره سفارش: 125829

تاریخ: 2022-10-27 21:25:16

شماره سفارش: 125827

تاریخ: 2022-10-27 21:24:02

شماره سفارش: 125806

تاریخ: 2022-10-27 20:59:47

شماره سفارش: 125712

تاریخ: 2022-10-27 19:02:39

شماره سفارش: 125694

تاریخ: 2022-10-27 18:34:28

شماره سفارش: 125693

تاریخ: 2022-10-27 18:34:03

شماره سفارش: 125691

تاریخ: 2022-10-27 18:32:44

شماره سفارش: 125690

تاریخ: 2022-10-27 18:32:05

شماره سفارش: 125689

تاریخ: 2022-10-27 18:29:02

شماره سفارش: 125688

تاریخ: 2022-10-27 18:26:35

شماره سفارش: 125686

تاریخ: 2022-10-27 18:25:04

شماره سفارش: 125685

تاریخ: 2022-10-27 18:23:18

شماره سفارش: 125682

تاریخ: 2022-10-27 18:22:30

شماره سفارش: 125525

تاریخ: 2022-10-26 23:05:42

شماره سفارش: 125523

تاریخ: 2022-10-26 22:59:03

نظرات

بازگشت به سایت

موز شکلات

عالی

1401/9/9

سزار سوخاری

خدایی،دمتون گرم ،واقعا سالادتون با جاهای دیگه زمین تا اسمون فرق داره

1401/8/21

سرویس قلیان عربی ویژه (دو نفره)

عالی

1401/8/18

armando

سرویس سنتی قلیان {تایم سرویس 45 دقیقه ) | hookah

سرویس نفر اضافه

افزودن +
50,000 تـومـان

سرویس چای قلیان 3 نفره

تایم استفاده 45 دقیقه میباشد، نبات چای دراژه سنگی پاستیل دراژه مغز دار شیرینی لواشک، نهایت هر قلیان 4 نفره میباشد

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب طعم های قلیان  
شاتوت بستنی

250,000 تـومـان

افزودن +

کلیر کویین

250,000 تـومـان

افزودن +

هافانا

250,000 تـومـان

افزودن +

آلویخ

250,000 تـومـان

افزودن +

سیب یخ

250,000 تـومـان

افزودن +

هندوانه یخ

250,000 تـومـان

افزودن +

آدامس نعناع

250,000 تـومـان

افزودن +

آدامس دارچین

250,000 تـومـان

افزودن +

شبهای تهران

250,000 تـومـان

افزودن +

دوسیب

250,000 تـومـان

افزودن +

پرتقال نعناع

250,000 تـومـان

افزودن +

پرتقال خامه

250,000 تـومـان

افزودن +

بلوبری

250,000 تـومـان

افزودن +

شیر کاپوچینو

250,000 تـومـان

افزودن +

لاو love

250,000 تـومـان

افزودن +

انبه

250,000 تـومـان

افزودن +

شب های مسکو

250,000 تـومـان

افزودن +

دوسیب آلبالو

250,000 تـومـان

افزودن +

سرویس ویژه میوه VIP

باقلوا

افزودن +
200,000 تـومـان

سرویس چای ویژه

نبات لواشک دراژه مغز دار لواشک پاستیل شیرینی دراژه سنگی

افزودن +
120,000 تـومـان

تعویض سری قلیان

افزودن +
120,000 تـومـان

رزواسیون و حق موسیقی | reservation

ورودیه کیک تولد

این هزینه در تایم موسیقی به غیرازحق موسیقی میلشد، ورودیه کیک تولد بدون سرویس تا 9 نفر

قیمت از : تـومـان

ورودی موسیقی نفری

افزودن +
20,000 تـومـان

پیتزا ها | Pizza

پپرونی

پپرونی قارچ سس مارینا پنیر

قیمت از : 230,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

230,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

330,000 تـومـان

افزودن +

سیرو استیک

راسته گوساله قارچ پنیر پیتزا روکولا سس مخصوص

قیمت از : 285,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

285,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

385,000 تـومـان

افزودن +

سوپریم

ژامبون مرغ گوشت گوشت چرخ کرده، پنیر قارچ فلفل دلمه

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

250,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

350,000 تـومـان

افزودن +

رست بیف

سس آلفردو گوشت رست بیفقارچ پنیر گوجه زیتون

قیمت از : 285,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

285,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

385,000 تـومـان

افزودن +

مکزیکانا

سس مارینا گوشت چرخ کرده فلفل هالوپینو زیتون پنیر قارچ

قیمت از : 250,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

250,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

350,000 تـومـان

افزودن +

پولودیابلو

سس مارینا فیله مرغ سوخاری فلفل هالوپینو زیتون پنیر

قیمت از : 255,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

255,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

355,000 تـومـان

افزودن +

پستو

سس پستو سینه مرغ گریل قارچ ریحان پنیر

قیمت از : 245,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

245,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

345,000 تـومـان

افزودن +

پیتزا سزار

سس سزار سینه مرغ کاهو قارچ پنیر

قیمت از : 232,000 تـومـان

انتخاب سایز پیتزا  
تک نفره

232,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

332,000 تـومـان

افزودن +

مارادونا

سس مارینا راسته گوساله مرغ طعم دار ژامبون مرغ گوشت پپرونی قارچ پنیر فلفل دلمه زیتون

قیمت از : 275,000 تـومـان

انتخاب اندازه پیتزا  
تک نفره

275,000 تـومـان

افزودن +

دو نفره

375,000 تـومـان

افزودن +

غذا ترکیه ای پیده | türkiye

Kaşarlı Yumurtalı(پیده پنیر و تخم مرغ)

پنیر گودا و دانمارکی تخم مرغ

افزودن +
155,000 تـومـان

Lahmacun (لاهماجون)

گوشت چرخ کرده فلفل چارلیستون کاپیا ارپاجیک سیر

افزودن +
225,000 تـومـان

Sucuklu ( پیده سوجوک )

پنیر دانمارکی پنیر پیتزا سوسیس ترکی سوجوک

افزودن +
210,000 تـومـان

Tavuk ve et karışımı (پیده مرغ و گوشت)

فلفل ترکیبی پنیر دانمارکی گوشت و مرغ مرینت شده

افزودن +
240,000 تـومـان

mantar ve tavuk (پیده قارچ و مرغ)

افزودن +
240,000 تـومـان

Tavuklu(پیده مرغ)

سینه مرغ مرینت شده

افزودن +
230,000 تـومـان

Etli(پیده گوشت)

گوشت فیله و راسته رست شده مرینت شده

افزودن +
245,000 تـومـان

استیک ها | Steaks and fries

استیک مینیون

فیله گوساله حلقه ای 3 تیکه کدو بادمجون هویج کلم بروکلی سیب زمینی بلال

490,000 تـومـان

شاتو بریان

فیله گوساله ، کدو، بادجون، هویج، کلم بروکلی، سیبزمینی، بلال

افزودن +
450,000 تـومـان

لم چاپس

کدو، بادجون، هویج، کلم بروکلی، سیبزمینی، بلال، ششلیک استخوان دار گوسفندی طعم دار

485,000 تـومـان

چیکن استیک

افزودن +
285,000 تـومـان

برگرها | Burger

آنیون اسموکی

182,000 تـومـان

کلاسیک برگر

سس مک برگر گوشت 170 گرم کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
174,000 تـومـان

چیزبرگر

سس مک برگر گوشت 170 گرم قارچ پنیر پیتزا پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
189,000 تـومـان

چیلی برگر

سس مک برگر گوشت 170 گرم قارچ لوبیا چیتی پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
192,000 تـومـان

وایت برگر

سس مک برگر گوشت 170 گرم قارچ سس آلفردو پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
188,000 تـومـان

چیکن برگر

سس مک برگر سینه مرغ گریل قارچ پنیر پیتزا پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
183,000 تـومـان

برگر مارادونا

سس مک برگر گوشت 170 گرم مرغ گریل ژامبون گوشت قارچ پنیر پیتزا پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
215,000 تـومـان

چوریتسو برگر

سس مک برگر گوشت 170 گرم قارچ سوسیس چوریتسو پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
236,000 تـومـان

زینگر

سس مک برگر سینه مرغ سوخاری سس آلفردو کاهو گوجه خیار شور نان مک

افزودن +
198,000 تـومـان

ساندویچ ها | sandwiches

فیله استیک

فیله گوساله ، کاهو، گوجه، خیار شور، سس مک، سس باربیکیو، قارچ، پنیر، نان

افزودن +
275,000 تـومـان

فلورنتینا

سینه مرغ، سس قارچ، سس سالسا

افزودن +
235,000 تـومـان

مانتادور

سس مک گوشت رست بیف قارچ پنیر پیتزا پنیر ورقه ای کاهو گوجه خیار شور سس سیر نان مک

افزودن +
275,000 تـومـان

هات داگ

سس مک، کاهو، گوجه، خیار شور، هات داگ، نان

افزودن +
130,000 تـومـان

هات داگ اسپیشیال

سس مک کاهو گوجه خیار شور قارچ پنیر نان

افزودن +
145,000 تـومـان

خوراک هات داگ

افزودن +
145,000 تـومـان

غذاهای فرنگی | Farengi food

لازانیا تک نفره

سس بشامل گوشت چرخکرده لازانیا قارچ فلفل دلمه پنیر

195,000 تـومـان

بیف استراگانوف

سس بشامل گوشت رست بیف سیب زمینی سرخکرده قارچ سس سیر نان

افزودن +
285,000 تـومـان

چیکن استراگانوف

سس بشامل مرغ طعم دار شده سیب زمینی سرخکرده قارچ سس سیر نان

افزودن +
249,000 تـومـان

سوخاری ها | fried

فیله سوخاری 4 تیکه

فیله مرغ سوخاری ، سیب زمینی، سس مخصوص

افزودن +
255,000 تـومـان

فیله سوخاری 2 تیکه

افزودن +
203,000 تـومـان

رول سوخاری

سینه مرغ، پنیر، پنیر ورقه ای، سیب زمینی

افزودن +
275,000 تـومـان

پاستا ها | Pasta

پاستا استیک

فیله گوساله گریل ، پاستا پنه، گوجه گیلاسی، سس رز گلد

افزودن +
274,000 تـومـان

بیف آلفردو

سس آلفردو گوشت راستا پاستا پنه ذرت کلم بروکلی

افزودن +
244,000 تـومـان

چیکن آلفردو

سس آلفردو مرغ گریل پاستا پنه قارچ پنیر پارمسان

افزودن +
204,000 تـومـان

آرابیاتا

سس آرابیاتا گوشت راسته گوساله مرغ گریل پاستا پنه قارچ

افزودن +
234,000 تـومـان

پاستا رول پارماژان

پاستا با رول سوخاری

افزودن +
256,000 تـومـان

پاستا میگو

میگو، سس رز گلد ، فلفل دلمه، پاستا پنه

افزودن +
268,000 تـومـان

کربنارا

سس آلفردو ژامبون گوشت مرغ پاستا فتو چینی ، قارچ تخم مرغ پنیر پارمسان

افزودن +
189,000 تـومـان

مکزیکو

سس باربیکیو تند مرغ گریل پاستا پنه فلفل دلمه قارچ

افزودن +
228,000 تـومـان

تورینو

سس آلفردو گوشت رست بیف پاستا پنه ذرت کلم بروکلی سس سیر

افزودن +
245,000 تـومـان

چیکن پستو

سس پستو مرغ گریل پاستا فتو چینی قارچ پنیر پارمسان

افزودن +
218,000 تـومـان

سالاد ها | salad

سزار گریل

سس سزار ، کاهو فرانسه، گوجه گیلاسی، زیتون ، نان تست، مرغ گریل

افزودن +
185,000 تـومـان
👍 1

سزار سوخاری

سس سزار ، کاهو فرانسه، گوجه گیلاسی، زیتون ، نان تست، فیله مرغ سوخاری

افزودن +
215,000 تـومـان

سالاد فتوش لبنانی

کاهو ، انار,پیاز قرمز,نعنا,روکولا,بیبی اسفناج,گوجه گیلاسی,سس فتوش,س یونانی زیتون

95,000 تـومـان

سالاد استیک

کاهو، شاهی، استیک گوشت، گوجه گیلاسی.، زیتون

افزودن +
245,000 تـومـان

پیش غذا ها | Appetizers and salads

پیاز سوخاری

افزودن +
110,000 تـومـان

سیب زمینی

افزودن +
95,000 تـومـان

سیب زمینی وایت فرایز

افزودن +
155,000 تـومـان

سیب زمینی اسپیشیال

سس آلفردو ، سیب زمینی ، پنیر ژامبون قارچ

افزودن +
175,000 تـومـان

بال بوفالو

بال مرغ 5 تیکه ریحان سورل سس مخصوص

160,000 تـومـان

نان سیر

افزودن +
105,000 تـومـان

نوشیدنی های گرم بر پایه قهوه | Coffee-based hot drinks

اسپرسو (دبل)

افزودن +
50,000 تـومـان

لاته

افزودن +
70,000 تـومـان

موکا

افزودن +
85,000 تـومـان

آمریکانو

افزودن +
53,000 تـومـان

آیریش

افزودن +
70,000 تـومـان

آفوگاتو

افزودن +
80,000 تـومـان

قهوه ترک

افزودن +
59,000 تـومـان

کاپوچینو

افزودن +
70,000 تـومـان

رومانو

افزودن +
65,000 تـومـان

موکا نوتلا

افزودن +
90,000 تـومـان

کورتادو

افزودن +
60,000 تـومـان

کارامل ماکیاتو

افزودن +
80,000 تـومـان

اضافه کردن سیروپ(فندوق کارامل بادام و...)

افزودن +
20,000 تـومـان

بار سرد قهوه | Cold bar coffee

آیس لاته

افزودن +
75,000 تـومـان

آیس موکا

افزودن +
90,000 تـومـان

فراپاچینو

افزودن +
95,000 تـومـان

آیس آمریکانو

افزودن +
53,000 تـومـان

کوک اسپرسو

افزودن +
79,000 تـومـان

نوشیدنی های گرم | warm drinks

هات چاکلت

افزودن +
60,000 تـومـان

وایت چاکلت

افزودن +
60,000 تـومـان

چای ماسالا

افزودن +
60,000 تـومـان

شیر زعفران

افزودن +
80,000 تـومـان

هات چاکلت فندق

افزودن +
68,000 تـومـان

بار سرد | cold load

اسموتی توت فرنگی

افزودن +
110,000 تـومـان

کنتال کریم

رسپی مخصوص طالبی شیر

افزودن +
80,000 تـومـان

لیموناد

افزودن +
55,000 تـومـان

جینجر لیموناد

افزودن +
55,000 تـومـان

موهیتو

افزودن +
55,000 تـومـان

ردموهیتو

افزودن +
60,000 تـومـان

بلو هاوایی

افزودن +
70,000 تـومـان

بول فراگ

افزودن +
90,000 تـومـان

پیناکولادا

افزودن +
80,000 تـومـان

اسموتی هپی بری

افزودن +
75,000 تـومـان

سان اسموت

اسموتی ویژه تابستانی

افزودن +
70,000 تـومـان

کاکتوس آلورا

افزودن +
75,000 تـومـان

شوالیه

سیب کیوی، لیمو

افزودن +
70,000 تـومـان

بلو میکس

کوکتل میوه های ابی

افزودن +
70,000 تـومـان

شیک ها | Shake

نوتلا

افزودن +
110,000 تـومـان

موز نوتلا

افزودن +
115,000 تـومـان

اورئو

115,000 تـومـان

کره گردو

افزودن +
120,000 تـومـان

زعفران پسته

افزودن +
125,000 تـومـان

وانیل پسته

افزودن +
125,000 تـومـان
👍 1

موز شکلات

افزودن +
105,000 تـومـان

وانیل

افزودن +
85,000 تـومـان

انبه

افزودن +
100,000 تـومـان

اسنیکرز

افزودن +
105,000 تـومـان

شکلات

افزودن +
90,000 تـومـان

توت فرنگی

افزودن +
90,000 تـومـان

بلوبری

95,000 تـومـان

انبه پشن فروت

افزودن +
95,000 تـومـان

پینامل

بادام زمینی ، کارامل

افزودن +
110,000 تـومـان

ماما بیسکو

بستنی وانیل، دارچین، بیسکوییت

افزودن +
100,000 تـومـان

دمنوش ها | Herbal Tea

چای سیاه

افزودن +
30,000 تـومـان

چای هل دارچین زعفران

افزودن +
70,000 تـومـان

لیمو عسل

افزودن +
60,000 تـومـان

دمنوش آرامش

گل گاو زیان بهار نارنج به لیمو

افزودن +
60,000 تـومـان

سیب دارچین

افزودن +
60,000 تـومـان

رد جامائیکن

افزودن +
70,000 تـومـان

فروت تی

افزودن +
65,000 تـومـان

چای ترش

افزودن +
60,000 تـومـان

چای باقلوا

قیمت از : تـومـان

دسرها | Desserts

کیک شکلات دبل چاکلت

افزودن +
70,000 تـومـان

کیک هویج گردو دارچین با کرم چیز

افزودن +
80,000 تـومـان

بشقاب باقلوا دو نفره

60,000 تـومـان

چیز کیک کارامل گردو

90,000 تـومـان

سرویس ویژه (میوه و باقلوا) دو نفره

میوه ، باقلوا

افزودن +
150,000 تـومـان

نوشیدنی گاز دار وآب معدنی | Carbonated drinks and mineral water

کوکاکولا

افزودن +
26,000 تـومـان

کوکاکولا زیرو

افزودن +
26,000 تـومـان

فانتا

افزودن +
26,000 تـومـان

اسپرایت

افزودن +
26,000 تـومـان

دلستر هی دی

قیمت از : 26,000 تـومـان

انتخاب طعم های مختلف  
هلو

26,000 تـومـان

افزودن +

لیمو

26,000 تـومـان

افزودن +

استوایی

26,000 تـومـان

افزودن +

کلاسیک

26,000 تـومـان

افزودن +

آب معدنی

افزودن +
10,000 تـومـان

نوشابه انرژی زا

افزودن +
70,000 تـومـان

انگور قرمز

افزودن +
28,000 تـومـان

هوفبرگ

قیمت از : 28,000 تـومـان

انتخاب  
کاکتوس

28,000 تـومـان

افزودن +

بلوبری

28,000 تـومـان

افزودن +

دوغ محلی

افزودن +
18,000 تـومـانرزرو

بازگشت به سایت

تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
هزینه رزرو 1,000 تومان می باشد

درخواست گارسن

بازگشت به سایت

جهت ارسال ویس انگشت خود را روی دکمه پایین نگه دارید


menudigital.ir
نمی خواهم
مشاهده
غیرفعالسازی پیشنهادات